BaptistKirken SydjyllandTro
Dåb ved missionsstævnet 2011

(Foto: Kurt Bøgsted)

Hvad tror baptister på?

Det begynder og ender med Jesus.
Baptister begynder med Jesus - med dét, han sagde og gjorde, med hans død på korset og opstandelsen fra de døde.Baptister tror ikke ”noget andet” om Jesus end det, andre kristne gør, men vi lægger stor vægt på, at troen altid må tage udgangs-punkt i, hvad Jesus sagde og gjorde. Jesus Kristus er centrum for den kristne tro, fordi hans liv viste, hvem Gud er.

Troen
Da Jesus sendte sine disciple ud sagde han, at de skulle gøre mennesker til hans disciple og at de skulle døbe dem og lære dem at holde alt det, han havde befalet dem. Troen får vi som·gave - Den er ikke noget, vi selv skal oparbejde ved egen evne.
Troen er et forhold mellem det enkelte menneske og gud.

   •   Vi tror, at vi hører Guds egen stemme i Jesu ord.
 
   •   Vi tror, at Jesu handlinger viser os, hvem Gud er.
 
   •   Vi tror, at Jesus er menneskets eneste redning.
 
   •   Vi tror, at Jesu eksempler viser os, hvordan vi skal leve.
 
   •   Vi tror, at der er håb for verden, fordi Jesus blev oprejst fra
        de døde.

Bibelen
Baptister tror, at hele Bibelen, med beretningerne om Jesus i centrum, er den afgørende kilde for kristen tro og liv.
Baptister mener, det er vigtigt, at hvert enkelt menneske selv læser i Bibelen i tro på, at budskabet bliver levende for enhver,der læser med et nysgerrigt og åbent hjerte.
På den måde undgås fastlåsning og begrænsning af Bibelens budskab.

Dåb
Baptisterne ser dåben som en håndgribelig bekræftelse på Guds kærlighed og nåde til det enkelte meneske, og som det enkelte meneskes synlige respons på guds tiltale.
Kun menesker, der selv ønsker det, bliver døbt. Dåben foretages som på Ny testamentes tid ved, at man neddykkes i vand.
Her kommer billedsproget fuldt til sin ret - dåben er som en begravelse med efterfølgende opstandelse. Den markerer begyndelsen på et nyt liv levet på Guds kærligheds grund med Jesus Kristus som frelser og forbillede.

Nadver
Nadveren, et led i gudstjenesten og fællesskabet, der har sin oprindelse skærtorsdag i Jesu sidste aftenmåltid sammen medsine disciple. Jesus delte brød og vin ud som tegn på den pagt,han oprettede ved at give sit legeme og sit blod for mennesker. Det, der skete dengang, bliver nærværende, når baptister i dag deler nadver sammen. Derved understreges også fællesskabet, fordi alle i menigheden er lige i deres forhold til Jesus og deres afhængighed af ham.